Zasady i Kryteria Dobrowolnej Oceny Wyrobów pod kątem Zgodności z Dyrektywami LVD i EMC

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE I ZAKŁAD CERTYFIKACJI

1. WSTĘP

Aktualnie w Polsce obowiązuje Ustawa o systemach oceny zgodności z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016, poz. 542 z późnniejszymi zmianami). Ideą tej ustawy jest, aby wyroby mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów oraz mienia lub środowiska były wprowadzane na rynek po przeprowadzeniu oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi określonymi w dyrektywach nowego podejścia (dyrektywy w Polsce są wprowadzane jako Rozporządzenia Rady Ministrów*). Zgodnie z wymaganiami dyrektyw po przeprowadzeniu oceny zgodności firma wprowadzająca wyrób na rynek ma obowiązek wystawienia deklaracji zgodności i oznaczania wyrobu znakiem CE.
Zakład Certyfikacji ELTEST. wydaje świadectwa zgodności z dyrektywami (LVD i EMC).
Są to dokumenty pomocnicze dla podmiotów wystawiających deklaracje zgodności.

2.TRYB POSTĘPOWANIA
2.1.ZGŁOSZENIE WYROBU DO OCENY NA ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ. 

Zgłoszenie o dokonanie oceny na zgodność z dyrektywą dokonywane jest na drukach „Wniosek o wydanie świadectwa…”. Wypełniony wniosek w 2 egzemplarzach należy składać w Zakładzie Certyfikacji ELTEST Warszawa, ul. Ratuszowa 11 pok. 148.

Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie z badań wyrobu oraz inne dokumenty wymienione we wniosku. Postępowanie w sprawie zgodności z dyrektywami może być prowadzone równolegle z certyfikacją na znak „B”. Proces oceny wyrobu na zgodność z jedną dyrektywą i wystawienie świadectwa ,zgodnie z cennikiem kosztuje 400 zł.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Potwierdzeniem, że wyrób spełnia wymagania dyrektywy są pozytywne wyniki badań w oparciu o normy zharmonizowane lub inne dokumenty normalizacyjne. Informacje odnośnie norm zharmonizowanych, jakim podlega wyrób są udzielane przez Zakład Certyfikacji w porozumieniu z Laboratorium ELTEST.
W trudniejszych przypadkach analizę normalizacyjną wykonują grupy specjalistów na zasadzie umowy o dzieło.
Podstawą oceny mogą być sprawozdania z badań z powszechnie uznanych laboratoriów polskich jak i zagranicznych (nie jest wymagana akredytacja).

2.2.WYMAGANA DOKUMENTACJA 

Do wniosku oprócz sprawozdań z badań należy dołączyć:
a) ogólny opis wyrobu
b) założenia konstrukcyjne, rysunki wykonawcze i schematy elementów, podzespołów oraz obwodów
c) opis i objaśnienia do rysunków i schematów
d) opis działania
e) opis procesu produkcji z uwzględnieniem badań 100%
f) instrukcję obsługi, instalacji, ruchową
g) wykaz zastosowanych norm lub w przypadku nie stosowania norm, opisu rozwiązań
przyjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych wynikających z dyrektywy.

Zakład Certyfikacji może wymagać uzupełnienie dostarczonej dokumentacji.

2.3.WZÓR WYROBU

Przedstawienie próbki wyrobu jest niezbędne w celu sprawdzenia czy wyrób jest oznaczony zgodnie z wymaganiami dyrektyw.

2.4.OCENA ZGODNOŚCI I WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ

W procesie oceny zgodności wyrobu z dyrektywą ocenie podlegają: sprawozdania z badań i ich kompletność, dokumentacja, wyrób i jego oznaczanie. W wyniku pozytywnej oceny wystawiane jest świadectwo zgodności z dyrektywą.
Oznaczenie CE może być wprowadzone tylko na wyłączną odpowiedzialność dostawcy i po wystawieniu przez niego deklaracji zgodności. Należy zwrócić uwagę, że znak CE, oznacza zgodność ze wszystkimi dyrektywami, które go dotyczą.

W N I O S E K o wydanie świadectwa zgodności z dyrektywą

Do wniosku o wydanie świadectwa zgodności należy załączyć:

1.Sprawozdania z badań w oparciu o normy zharmonizowane z dyrektywami lub innymi dokumentami.
2.Ogólny opis sprzętu.
3.Schematy ideowe.
4.Schematy złożeniowe lub dokumentacja fotograficzna.
4.Instrukcje obsługi (instalacji, ruchowa).
5.Wykaz zastosowanych norm.