Kompatybilność elektromagnetyczna

CENTRUM OCENY, BADAŃ I ROZWOJU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTROTECHNICZNEGO ELTEST LABORATORIUM BADAWCZE I ZAKŁAD CERTYFIKACJI

Harmonijna współpraca wszystkich urządzeń elektrycznych, pracujących w danym środowisku, nazywa się kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC).

Każdy wyrób wprowadzany na rynek powinien spełniać wymagania prawa UE. Producent oznaczając wyroby elektryczne i elektroniczne znakiem „CE”, deklaruje w ten sposób, że spełniają one wymagania odpowiednich unijnych dyrektyw nowego podejścia.

Laboratorium ELTEST oferuje kompleksowe wykonywanie badań EMC następujących grup wyrobów:

 • urządzeń medycznych elektrycznych klas I, IIa, IIb
 • elektrycznego i elektronicznego sprzętu powszechnego użytku np. stosowanego w gospodarstwach domowych (sprzęt zmechanizowany, narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, urządzenia grzejne, automatyczne regulatory, itp.)
 • aparatury pomiarowej i laboratoryjnej,
 • urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej
 • systemów alarmowych (kontroli dostępu)
 • elektrycznych przyrządów do wykrywania gazów
 • telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
 • systemów bezprzerwowego zasilania
 • innych urządzeń elektronicznych i  elektrycznych (niewymienionych wyżej) z podzespołami wrażliwymi na zaburzenia elektromagnetyczne.

Spis aktualnych norm 

– w zakresie badań emisji:

 • PN-EN 61000-3-2:2014 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16A)”
 • PN-EN 61000-3-3:2013 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16A przyłączone bezwarunkowo”
 • PN-EN 55011:2012 (najnowsza edycja 2016) „Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – poziomy dopuszczalne i metody pomiaru”
 • PN-EN 55014-1:2012(2017) „Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych – Część 1: Emisja
 • PN-EN 55022:2011+AC:2011 „Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów”,

w zakresie badań odporności:

 • PN-EN 61000-4-2:2011 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-2: Metody badań i pomiarów – Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne – Podstawowa publikacja EMC”
 • PN-EN 61000-4-3:2014 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Część 4-6: Metody badań i pomiarów – Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej”
 • PN-EN 61000-4-4:2013 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4: Metody badań i pomiarów – Badania odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych – Podstawowa publikacja EMC”
 • PN-EN 61000-4-5: 2014 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-5: Metody badań i pomiarów – Badania odporności na udary”
 • PN-EN 61000-4-6: 2014 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6: Metody badań i pomiarów – Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej”
 • PN-EN 61000-4-11: 2007 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-11: Metody badań i pomiarów – Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia”
 • PN-EN 55014-2:2015 „Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych – Część 2: Odporność – Norma grupy wyrobów”
 • PN-EN 55024:2011 „Urządzenia   informatyczne. Charakterystyki odporności. Poziomy wymagane i metody pomiarów”

– dla urządzeń medycznych elektrycznych

 • PN-EN 60601-1-2:2015 „Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego – Norma uzupełniająca: Zakłócenia elektromagnetyczne – Wymagania i badania”

 

ELTEST opracował program współdziałania z producentami dla dostosowania ich wyrobów do wymagań rynku UE w zakresie EMC. Program obejmuje:
1. Szkolenia – w formie seminariów, spotkań producentów, a także przeglądowych kilkugodzinnych seminariów, zapoznających kadrę techniczną z podstawowymi wymaganiami dyrektyw UE
2. Opracowanie wymagań norm zharmonizowanych dla wyrobów, a także poradnictwo i konsultacje z tego zakresu
3. Wykonywanie badań zgodności z normami zharmonizowanymi, przy czym przeprowadza się również badania konstruktorskie.